Xác thực thực thể (Entity authentication )

Định nghĩa: Chứng thực rằng một thực thể là đúng như được tuyên bố.


Nguồn trích:


«Quay lại

Thuật ngữ khác