Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 45


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 01/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn
3 02/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
4 03/2007/CT-BBCVT 23/02/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Chỉ thị về tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet. Đỗ Trung Tá - Bộ Trưởng
5 03/2008/QĐ-BTTTT 05/03/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
6 03/2014/TT-BTTTT 03/11/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Nguyễn Bắc Son
7 03/2017/TT-BTTTT 24/04/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ Bộ trưởng Trương Minh Tuấn
8 06/2011/TT-BTTTT 28/02/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
9 06/2012/TT-BTTTT 05/06/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
10 06/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Bộ trưởng - Nguyễn Bắc Son
11 08/2009/TT-BTTTT 24/03/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
12 08/2011/TT-BTTTT 31/03/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
13 09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
14 1186/QĐ-BTTTT 02/07/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Về việc công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
15 12/2010/TT-BTTTT 18/05/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông