An Empirical Study of The Impact of DoS, DDoS Attacks on Various Web Servers and Application Servers

CSKH-02.2017 - (Tóm tắt) Trong các nghiên cứu gần đây, tấn công từ chối dịch vụ DoS và DDoS là một chủ đề thời sự, tuy nhiên có khá nhiều giải pháp chưa thật sự đáp ứng được các vấn đề thực tế. Các tấn công DoS tập trung vào việc khai thác các lỗ hổng giao thức mạng để tiến hành một cuộc tấn công. Trong khi đó tấn công DDoS sử dụng rất nhiều các hệ thống bị thỏa hiệp để tấn công một mục tiêu cố định nhằm ngăn chặn các người dùng hợp lệ sử dụng dịch vụ.