Gửi lúc: 06/09/2016 15:24:34
Bookmark and Share

Đặc trưng vi sai hiệu quả cho toàn bộ số vòng của GOST 28147-89

CSKH-01.2015 - (Tóm tắt) - GOST 28147-89 là thuật toán mã khối của Liên bang Nga được đưa vào sử dụng từ những năm 90 của thế kỷ 20. Thuật toán này được chứng minh có khả năng chống thám mã vi sai. Trong bài báo này, chúng tôi làm rõ tính chất xáo trộn khóa sử dụng phép cộng modulo 232 theo quan điểm thám mã vi sai. Tiếp theo, chúng tôi xây dựng bộ công cụ tìm kiếm đặc trưng vi sai tốt nhất cho GOST 28147-89 với số vòng rút gọn và đặc trưng vi sai hiệu quả cho GOST 28147-89 đầy đủ.

Abstract— GOST 28147-89 is a well-known block cipher and the official encryption standard of the Russian Federation since 1990s. This algorithm has been approved to be capable of against the differential cryptanalysis. In this paper, we prove theorically property for key mixing with the addition modulo 232 in the view of differential cryptanalysis. Then, we construct a tool-box to search either the best differential characteristic for round-reduced GOST 28147-89 or good differential characteristics for full GOST 28147-89.

Tài liệu tham khảo

[1]. Biham, E. and A. Shamir, “Differential cryptanalysis of DES-like cryptosystems”. Journal of CRYPTOLOGY, 1991. 4(1), pp. 3-72.

[2]. Isukova E. A. “Construct and Evaluate an Algorithm for Estimating the Security of Block ciphers by Differential Cryptanalysis”. Thesis, Taganrov tecnichcal institute of south federation universty. 2007, pp. 207.

[3]. Shneier B. “Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Open sources in C” – M.: TRIUMF, 2002.

[4]. Babenko L. K., Isukova E. A.. “Modern Block ciphers and Cryptanalysis – Matxcova”, «Gelios ARB», 2006.

[5]. Trmora A. L., “Modern Applied Cryptography”. 2th edit., - M.: Gelios ARB, 2002.

[6]. Nicolas T. Courtois, Theodosis Mourouzis, Michal Misztal, Jean-Jacques Quisquater, Guangyan Song: “Can GOST Be Made Secure Against Differential Cryptanalysis?” Cryptologia 39(2), pp. 145-156 (2015).

Thông tin trích dẫn: Nguyễn Văn Long, Trần Hồng Thái, Nguyễn Bùi Cương, “Đặc trưng vi sai hiệu quả cho toàn bộ số vòng của GOST 28147-89”, Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin, Tạp chí An toàn thông tin, Vol. 01, No. 01, pp. 7-14, 2015.

Nguyễn Văn Long, Trần Hồng Thái, Nguyễn Bùi Cương