Gửi lúc: 08/01/2018 15:31:42
Bookmark and Share

Về một số điểm yếu của PKCS#11 và giải pháp khắc phục

CSKH-01.2017 - (Tóm tắt) PKCS#11 đã được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng những nhà nghiên cứu và phát triển các thiết bị phần cứng an toàn mật mã, trong đó có thể kể đến các hãng cung cấp các sản phẩm bảo mật và an toàn thông tin như Utimaco, Safenet, Thales, AEP. Trong bài báo này, chúng tôi tổng hợp một số điểm yếu tiềm năng đối với sự an toàn của chuẩn PKCS#11 (phiên bản 2.20), với vai trò là một giao diện lập trình ứng dụng cho một thiết bị phần cứng an toàn mật mã. Trên cơ sở đó, chúng tôi phân tích sự ảnh hưởng và đưa ra các giải pháp cho các nhà phát triển nhằm khắc phục những điểm yếu nêu trên.

Abstract- PKCS # 11 has been widely accepted in the community of researchers and developers of cryptographic security hardware devices, which includes companies providing security and information security products such as Utimaco, Safenet, Thales, AEP. In this article we summarize some potential weaknesses for PKCS # 11 (version 2.20) security, as an application programming interface for a hardware security device. We analyze the impact and provide solutions for developers to overcome the above weaknesses.

Xem toàn bộ bài báo tại đây

Tài liệu tham khảo

[1] RSA Laboratories. “PKCS #11 v2.20: Cryptographic Token Interface Standard”, RSA Security Inc., 2004

[2] Jolyon Clulow. “On the security of PKCS#11”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003.

[3] Matteo Bortolozzo, Matteo Centenaro, Riccardo Focardi, Graham Steel. “Attacking and Fixing PKCS#11 Security Tokens”, Copyright 2010 ACM, 2010.

[4] Mike Bond. “Attacks on Cryptoprocessor Transaction Sets” Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001.

[5] Eric Brier, David Naccache, Phong Q. Nguyen, Mehdi Tibouchi. “Modulus Fault Attacks Against RSA-CRT Signatures”. https://eprint.iacr.org/2011/388.pdf.

[6]  Abderrahmane Nitaj, “A new attack on RSA and CRT-RSA”, AFRICACRYPT 2012.

[7]  Dan Boneh, Richard A. DeMillo, and Richard J. Lipton, “On the importance of checking cryptographic protocols for faults”. In Advances in Cryptology EUROCRYPT ’97, vol. 1233, pp. 37-51, 1997.

[8] Adi Shamir, “How to share a secret”. 1979.di S

[9] RSA Laboratories. PKCS #5 v2.1: “Password-Based Cryptography Standard”. RSA Security Inc., 2012.

[10] NIST SP 800-57 , “Recommendation for Key management - Part 1: General (revised)”,2007. 

Hoàng Văn Thức, Trần Sỹ Nam