Gửi lúc: 07/12/2017 15:39:56
Bookmark and Share

Giới thiệu về thuật toán hàm băm Whirlpool

Hàm băm Whirlpool được đề xuất trong dự án NESSIE vào năm 2000, hàm băm này dựa trên mã khối và được đánh giá là an toàn. Hàm nén sử dụng mã khối W (được xem như là một biến thể của AES) được thiết kế dành cho hàm băm và không sử dụng cho hàm mã hóa nhằm khắc phục điểm yếu của các hàm băm dựa trên mã khối.

Trong bài báo này sẽ trình bày các đặc trưng an toàn của hàm băm Whirlpool dựa trên cấu trúc, các phép biến đổi và một số tấn công lên hàm băm.

Chi tiết bài báo xem tại đây.

Đinh Tiến Thành, Cao Minh Tuấn, Vũ Bá Linh