Gửi lúc: 07/07/2008 15:02:34
Bookmark and Share

Triển khai xây dựng Luật Cơ yếu

Ngày 7/6/2008, kỳ họp lần thứ Nhất Ban soạn thảo Luật Cơ yếu đã được tổ chức tại Hà Nội. Đ/c Trần Văn Tuấn - Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban soạn thảo Luật Cơ yếu đã chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, Ban soạn thảo đã thảo luận, góp ý vào Kế hoạch xây dựng Luật, Quy chế hoạt động của Ban soạn thảo và Tổ biên tập, phân tích về sự cần thiết xây dựng Luật và Đề cương sơ bộ Luật Cơ yếu.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bộ trưởng Trần Văn Tuấn nêu rõ: Hoạt động Cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia và được điều chỉnh bởi Pháp lệnh Cơ yếu (ban hành năm 2001) và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước. Hệ thống các văn bản này đã góp phần quan trọng vào công tác bảo mật và an toàn thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang và các ngành, các cấp; xây dựng Ngành Cơ yếu từng bước chính quy, hiện đại, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay, Pháp lệnh Cơ yếu vẫn còn nhiều bất cập trước yêu cầu bảo mật và an toàn thông tin trong quá trình hội nhập quốc tế và cần phải điều chỉnh cả về phạm vi, đối tượng, nội dung. Việc thực thi Pháp lệnh còn nhiều khó khăn do hướng dẫn thực hiện chưa được thuận lợi và thiếu các cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý vi phạm. Bởi vậy, việc tiến hành xây dựng Luật Cơ yếu là hết sức cần thiết. Dự án Luật Cơ yếu được đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và năm 2008 thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Ngành Cơ yếu. Nhưng điều đó cũng đặt ra trách nhiệm lớn đối với Ban soạn thảo, tổ biên tập Luật Cơ yếu cũng như các cơ quan, töí chûác coá liïn quan.
Tại cuộc họp, đ/c Nguyễn Chiến - Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Phó Trưởng ban thường trực Ban soạn thảo Luật Cơ yếu đã trình bày  các quan điểm cơ bản xây dựng Luật. Luật Cơ yếu ra đời sẽ góp phần thể chế hoá quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển công tác cơ yếu và hoạt động mật mã bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước trước những yêu cầu mới. Những nội dung điều chỉnh về các hoạt động này sẽ đáp ứng nhu cầu thực tiễn của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay và đòi hỏi của quá trình hội nhập quốc tế, nhất là khi Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Các thành viên Ban soạn thảo và đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến về Quy chế làm việc của Ban soạn thảo và một số vấn đề liên quan tới quá trình xây dựng dự án Luật.
Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Trần Văn Tuấn đã nêu rõ những vấn đề trọng tâm mà dự án xây dựng Luật Cơ yếu cần giải quyết trong thời gian tới. Để quá trình biên soạn Luật đạt hiệu quả, cần tổ chức đánh giá việc thi hành Pháp lệnh Cơ yếu một cách toàn diện, lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân có liên quan vào dự thảo Luật và tham khảo kinh nghiệm xây dựng Luật về lĩnh vực này của caác nûúác trïn thïë giúái, nhêët laâ caác nûúác trong khu vûåc.
Theo kế hoạch dự kiến, dự án Luật Cơ yếu sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10/2009l

Kim Phượng

Bài viết khác