Gửi lúc: 30/08/2016 09:14:26
Bookmark and Share

Thuật toán sinh số nguyên tố tất định hiệu quả trên thiết bị nhúng

CSKH-01.2015 - (Tóm tắt) - Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu thuật toán sinh số nguyên tố tất định dùng trong mật mã có thể cài đặt hiệu quả trên các thiết bị nhúng. Đóng góp chính của chúng tôi là làm tường minh về đảm bảo cơ sở lý thuyết và cài đặt thực tế thuật toán nêu trên.

Abstract - In this paper, we introduce a provable prime generation algorithm, which is used in cryptography and can be implemented efficiently on embedded devices. Our main contribution is to make sure that the theoretical background is clear, correct and implement that algorithm. 

 Tài liệu tham khảo

[1]. ISO/IEC 18032: “Information technology - Security techniques - Prime number generation”, first edition, 2005-01-15.

[2]. Rechard Crandall, Carl Pomerance, “Prime Numbers”, Springer, 2005.

[3]. Christophe Clavier, Benoit Feix, Loïc Thierry and Pascal Paillier, “Generating Provable Primes Efficiently on Embedded Devices”, PKC 2012, LNCS 7293, pp. 372-389, 2012.

[4]. FIPS PUB 186-3, "Digital Signature Standard (DSS)", 2009.

[5]. Brillhart, J., Lehmer, D.H., Selfridge, J.L., Tuckerman, B., Wagstaff Jr., S.S., “Factorization of bn ± 1, b = 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12 Up to High Powers”, Contemporary Mathematics vol. 22. American Mathematical Society, 1988.

[6]. Richard P. Brent, “Factorization of the tenth Fermat number”, Mathematics of Computation, vol. 68, no. 225, January 1999, pp. 429-451.

[7]. John Brillhart, D. H. Lehmer, and J. L. Selfridge, “New Primality Criteria and Factorizations of 2m ± 1”, Math. Comp. 29 (1975), pp. 620-647.

[8]. Pomerance C., Selfridge C., Wagstaff, J.L., “The pseudoprimes to 25.10e9”, Mathematics of Computation 35, pp. 1003-1026, 1990.

[9]. Jaechke, G., “On strong pseudoprimes to several bases”, Mathematics of Computation 61, pp. 915- 926, 1993.

Thông tin trích dẫn: Trần Duy Lai, Hoàng Văn Thức, Trần Sỹ Nam, “Thuật toán sinh số nguyên tố tất định hiệu quả trên thiết bị nhúng”, Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin, Tạp chí An toàn thông tin, Vol. 01, No. 01, pp. 3-6, 2015.

Trần Duy Lai, Hoàng Văn Thức, Trần Sỹ Nam

Bài viết khác