Gửi lúc: 22/03/2019 07:50:16
Bookmark and Share

Đồng bộ trong triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia

Phát biểu tại Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia nói riêng và triển khai Chính phủ điện tử nói chung.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị lãnh đạo thực hiện nghi thức khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia
 

Phát biểu tại Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và đánh giá cao sự phối hợp rất đồng bộ và kịp thời của các cơ quan trong việc triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó, Văn phòng Chính phủ đã thực hiện tốt vai trò cơ quan chủ trì, điều phối xây dựng, vận hành Trục liên thông văn bản quốc gia. Bộ Thông tin và Truyển thông đã tích cực hoàn thiện thể chế kỹ thuật, phối hợp triển khai thử nghiệm, kết nối, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng. Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an ninh mạng cho thiết bị, hạ tầng, giải pháp công nghệ. Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel đã chủ trì nghiên cứu, ứng dụng, hỗ trợ kết nối hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc vào Trục liên thông văn bản quốc gia. Đặc biệt, Ban Cơ yếu Chính phủ đã kết hợp, cấp phép đầy đủ chứng thư số chuyên dùng phục vụ chữ ký số văn bản điện tử, bảo đảm gửi, nhận văn bản điện tử bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần xây dựng Chính phủ điện tử phù hợp với điều kiện hiện hữu của đất nước với nguồn lực về nhân lực và ngân sách của Việt Nam, đồng thời phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Việc đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức, không để lộ, lọt dữ liệu và thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước là vấn đề trọng yếu, sống còn của Trục liên thông văn bản quốc gia. Với nền hành chính nhà nước, việc xây dựng hệ thống tự động thông suốt, kết nối và lưu thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, là một trong những nhiệm vụ quan trọng đạt nền móng cơ sở bước đầu để chinh phục Chính phủ điện tử.

Để triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật nghiệp vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản. Bộ Nội vụ đã ban hành 02 Thông tư về quy trình trao đổi lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử, công tác văn thư. Bước đầu, việc kết nối liên thông phần mềm thử nghiệm Trục liên thông văn bản quốc gia đã được diễn ra thuận lợi, an toàn và đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn, an ninh với sự tích hợp hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của Ban Cơ yếu Chính phủ. Một số Bộ, ngành, địa phương đã tích cực tham gia thử nghiệm, hoàn thành giải pháp kỹ thuật từ rất sớm như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, các tỉnh Nghệ An, Cao Bằng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam,….

Thảo Uyên