National Security and Information Warfare

An ninh quốc gia và cuộc chiến công nghệ thông tin

Tác giả: Martin C. Libicki
Nhà xuất bản: Cambridge University Press
Năm xuất bản: 2007
Lần xuất bản:
Số trang: 337 trang
Tóm tắt: Với hàng tỷ máy tính tồn tại, không gian mạng, "thế giới ảo" được cho là các phương tiện mới của quyền lực. Tin tặc máy tính hoạt động từ bất cứ nơi nào có thể nhập không gian mạng và kiểm soát máy tính của người khác.
Từ khóa: ping, so sánh, tương phản, tổng cưỡng chế, hệ thống thông tin, công nghệ thông tin, không gian mạng


«Quay lại