Thứ Sáu, 05/06/2020 - 03:25:16

Bộ Thông tin và Truyền thông phụ trách xây dựng Chính phủ điện tử

08:00 | 19/11/2019

Số lượng người đọc : 1078

Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.