Thông tin xác thực (auhentication information )

Định nghĩa: Trong xác thực, thông tin dùng để xác minh tính hợp lệ của một danh tính được khai báo.


Nguồn trích:


«Quay lại

Thuật ngữ khác