Thỏa thuận khóa (Key agreement )

Định nghĩa: Tiến trình kiến tạo một khóa bí mật dùng chung giữa hai thực thể theo cách mà không bên nào có thể tự mình định trước được giá trị cho khóa.


Nguồn trích:


«Quay lại

Thuật ngữ khác