Tổ chức cấp tem thời gian (Time-stamping authority - TSA )

Định nghĩa: Bên thứ ba được tin cậy để cung cấp dịch vụ tem thời gian


Nguồn trích:


«Quay lại

Thuật ngữ khác