Xác thực (Authentication )

Định nghĩa: Cung cấp sự đảm bảo về định danh được tuyên bố của một thực thể


Nguồn trích:


«Quay lại

Thuật ngữ khác