Toàn vẹn dữ liệu ( )

Định nghĩa: Là một tính chất nói lên rằng dữ liệu sẽ không bị sửa đổi hoặc hủy bỏ bởi một thực thể không có thẩm quyền.


Nguồn trích:


«Quay lại

Thuật ngữ khác