Dịch vụ tem thời gian (Time stamping service - TSS )

Định nghĩa:

Dịch vụ cung cấp bằng chứng rằng một mục dữ liệu đã tồn tại trước một thời điểm xác định.

Chú ý: Một ví dụ của dịch vụ tem thời gian là bổ sung tem thời gian vào biểu diễn mục dữ liệu và ký kết quả.


Nguồn trích:


«Quay lại

Thuật ngữ khác