Bộ đôi, cặp chữ (bigram )

Định nghĩa: Trong phân tích mật mã, một cặp các chữ cái liên tiếp. Trong các cuộc tấn công thống kê lên các mật mã, tần số biết được của các cặp chữ khác nhau trong một ngôn ngữ nào đó có thể được dùng để thử phá mã.


Nguồn trích:


«Quay lại

Thuật ngữ khác