Mã xác thực thông điệp (MAC) ( )

Định nghĩa: Một mục dữ liệu nhận được từ một thông điệp sử dụng trong kỹ thuật mật mã đối xứng và một khóa bí mật. Nó được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn cũng như nguồn gốc thông điệp của thực thể nắm giữ khóa bí mật.


Nguồn trích:


«Quay lại

Thuật ngữ khác