Tổng số văn bản : 6


STT Số hiệu Cơ quan ban hành Loại tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 CC v3.1 Tiêu chuẩn Quốc tế Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Version 3.1- Part 2: Security functional components 01/01/2006
2 CC v3.1 Tiêu chuẩn Quốc tế Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Version 3.1- Part 3: Security assurance componentss 01/01/2006
3 CC v3.1 Tiêu chuẩn Quốc tế Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Version 3.1-Part 1: Introduction and general model 01/01/2006
4 BS 7799-3:2006 BSI Tiêu chuẩn Quốc tế Information security management systems – Part 3: Guidelines for information security risk management 01/01/2006
5 ISO/IEC 17799 International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission Tiêu chuẩn Quốc tế Information technology — Security techniques — Code of practice for information security management 01/01/2005
6 ISO/IEC 18043 International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission Tiêu chuẩn Quốc tế Information technology — Security techniques — Selection, deployment and operations of intrusion detection systems 01/01/2006


«Quay lại