Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 116


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 01/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn
3 02/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
4 03/2007/CT-BBCVT 23/02/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Chỉ thị về tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet. Đỗ Trung Tá - Bộ Trưởng
5 03/2008/QĐ-BTTTT 05/03/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
6 03/2014/TT-BTTTT 03/11/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Nguyễn Bắc Son
7 04/2006/QĐ-NHNN 18/01/2006 Ngân hàng Nhà nước Quyết định Quyết định ban hành quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng Phó thống đốc Phùng Khắc Kế
8 04/2008/QĐ-NHNN 21/02/2008 Ngân hàng Nhà nước Quyết định Quyết định ban hành quy chế cấp phát, quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng nhà nước. Phùng Khắc Kế - Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước
9 05/2010/TT-BNV 01/07/2010 Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Trần Văn Tuấn - Bộ trưởng
10 05/2017/QĐ-TTg 16/03/2017 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
11 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA 28/11/2008 Liên Bộ, Ngành Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Nguyễn Văn Hưởng, Lê Nam Thắng
12 06/2011/TT-BTTTT 28/02/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
13 06/2012/TT-BTTTT 05/06/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
14 06/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Bộ trưởng - Nguyễn Bắc Son
15 07/2010/TT-BLĐTBXH 12/04/2010 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Thông tư quy định chương trình khung trình độ trung cấp, cao đẳng nghề thuộc các nhóm nghề kinh doanh và quản lý - máy tính và công nghệ thông tin do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Đàm Hữu Đắc - Thứ trưởng