Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 4


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 51/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội Luật Quy định phạm vi điều chỉnh chủ yếu là giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại. Nguyễn Văn An
2 67/2006/QH11 12/07/2006 Quốc hội Luật Luật Công nghệ thông tin đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006. Nguyễn Phú Trọng
3 76/2015/QH13 19/06/2015 Quốc hội Luật Luật Tổ chức Chính phủ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
4 86/2015/QH13 19/11/2015 Quốc hội Luật Luật An toàn thông tin mạng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng