Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 40


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 03/2008/QĐ-BTTTT 05/03/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2 04/2006/QĐ-NHNN 18/01/2006 Ngân hàng Nhà nước Quyết định Quyết định ban hành quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng Phó thống đốc Phùng Khắc Kế
3 04/2008/QĐ-NHNN 21/02/2008 Ngân hàng Nhà nước Quyết định Quyết định ban hành quy chế cấp phát, quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng nhà nước. Phùng Khắc Kế - Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước
4 05/2017/QĐ-TTg 16/03/2017 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
5 115/QĐ-TTg 16/01/2014 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định số 115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc phê duyệt Quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 Vũ Đức Đam
6 1186/QĐ-BTTTT 02/07/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Về việc công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
7 13/2017/QĐ-TTg 28/04/2017 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTG ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
8 1359/QĐ-BNV 20/12/2012 Bộ Nội vụ Quyết định Quyết định ban hành quy chế bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin điện tử của Bộ và Ngành Nội vụ Thứ trưởng Văn Tất Thu
9 14/2008/QĐ-BTTTT 03/04/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
10 148/QĐ-BTC 19/01/2012 Bộ Tài Chính Quyết định Quyết định về việc Bộ Tài chính phân cấp ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ. Vương Đình Huệ - Bộ Trưởng
11 1595/QĐ-BTTTT 03/10/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định về việc công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
12 1605/QĐ-TTg 27/08/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ
13 1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
14 182/2006/QĐ-TTg 08/09/2006 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
15 19/2008/QÐ-BTTTT 09/04/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông