Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 25


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 07/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ Nghị định Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp. Nguyễn Tấn Dũng
2 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ Nghị định Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ. Nguyễn Tấn Dũng
3 08_2014_ND-CP 27/01/2014 Thủ tướng Chính phủ Nghị định Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ. Nguyễn Tấn Dũng
4 102/2009/NÐ-CP 06/11/2009 Chính phủ Nghị định Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
5 106/2011/NĐ-CP 23/11/2011 Chính phủ Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007, Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
6 11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Chính phủ Nghị định Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ. Nguyễn Tấn Dũng
7 170/2013/NĐ-CP 13/11/2013 Chính phủ Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 2 năm 2007 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
8 18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Chính phủ Nghị định Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Nguyễn Tấn Dũng
9 187/2007/NĐ-CP 25/12/2007 Chính phủ Nghị định Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
10 195/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Chính phủ Nghị định Nghị định số 195/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Nguyễn Tấn Dũng
11 25/2014/NĐ-CP 04/07/2014 Chính phủ Nghị định Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. Nguyễn Tấn Dũng
12 27/2007/NĐ-CP 10/06/2006 Chính phủ Nghị định Nghị định này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
13 33/2002/NĐ-CP 28/03/2002 Chính phủ Nghị định Nghị định của Chính phủ số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước Phan Văn Khải
14 35/2007/NĐ-CP 03/07/2007 Chính phủ Nghị định Nghị định này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
15 40/2014/NĐ-CP 05/12/2014 Chính phủ Nghị định Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. Nguyễn Tấn Dũng