Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 2


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 05/2010/TT-BNV 01/07/2010 Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Trần Văn Tuấn - Bộ trưởng
2 1359/QĐ-BNV 20/12/2012 Bộ Nội vụ Quyết định Quyết định ban hành quy chế bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin điện tử của Bộ và Ngành Nội vụ Thứ trưởng Văn Tất Thu