Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 12


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 08_2014_ND-CP 27/01/2014 Thủ tướng Chính phủ Nghị định Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ. Nguyễn Tấn Dũng
2 115/QĐ-TTg 16/01/2014 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định số 115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc phê duyệt Quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 Vũ Đức Đam
3 1605/QĐ-TTg 27/08/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ
4 1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
5 182/2006/QĐ-TTg 08/09/2006 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
6 343/QÐ-TTg 02/04/2008 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
7 38/2014/QĐ-TTg 07/01/2014 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet Vũ Đức Đam
8 43/2008/QÐ-TTg 24/03/2008 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ
9 63/QĐ-TTg 13/01/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số Quốc gia đến năm 2020 Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
10 893/QĐ-TTg 19/06/2015 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
11 897/CT-TTg 10/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
12 898/QĐ-TTg 27/05/2016 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam