Một số phân tích an toàn về đặc điểm thiết kế của chế độ EME2

Bài báo này phân tích về đặc điểm thiết kế của EME2. Các phân tích được đưa ra dựa vào sự cần thiết của các thành phần: hàm biến đổi dữ liệu liên kết, phép cộng XOR liên kết sự phụ thuộc các biến và phép mã hóa thêm vào khi đầu vào không chẵn khối. Ngoài ra, bài báo cũng đưa ra chứng minh tính không phân biệt được của hàm biến đổi dữ liệu liên kết với một họ hàm giả ngẫu nhiên. Từ đó, kết hợp với các kết quả đã có [4], bài báo cung cấp cho người đọc cách nhìn khá đầy đủ về đặc điểm thiết kế của EME2.

On indistinguishability of LRW and XEX2 constructions

CSKH-02.2017 - (Tóm tắt) Mã hóa trong môi trường lưu trữ dữ liệu có những đặc thù mà một số chế độ mã khối thông thường như CBC, OFB, CTR,… không đáp ứng được; do đó khái niệm “mã khối tinh chỉnh được” đã ra đời. Cấu trúc LRW, được đề xuất bởi Liskov, Rivest và Wagner [1], là một trong những phương pháp phổ biến để xây dựng mã khối tinh chỉnh được. Trong bài báo này, chúng tôi xem xét về tính không phân biệt được của hai cấu trúc LRW và XEX2. Cụ thể, chúng tôi chính xác hóa lại kết quả trong chứng minh ban đầu của cấu trúc LRW và đưa ra đánh giá chi tiết cho tính không phân biệt được của XEX2. Kết quả của chúng tôi cải tiến cận an toàn cho cấu trúc LRW và XEX2.