Chiến lược an toàn, an ninh mạng Nhật bản: Xây dựng các hệ thống IoT bảo đảm an toàn

Ngày 04/9/2015, Chính phủ Nhật Bản đã công bố Chiến lược An toàn, an ninh mạng (Cybersecurity Strategy), trong đó thể hiện quan niệm về không gian mạng, tư duy về an ninh mạng, các vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh mạng mà Nhật Bản phải đối mặt và các giải pháp thực hiện chiến lược để giải quyết những vấn đề này trong thời gian tới.

Một số nội dung chiến lược trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin

Cùng với quá trình hoàn thiện các cơ sở pháp lý trong lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin, việc triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thông tin là trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách trong lĩnh vực này. Dưới đây sẽ phân tích một số nội dung chiến lược trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin.

Một số nội dung chiến lược trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin

Cùng với quá trình hoàn thiện các cơ sở pháp lý trong lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin, việc triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thông tin là trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách trong lĩnh vực này. Dưới đây sẽ phân tích một số nội dung chiến lược trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin.

Đánh giá rủi ro khi đề ra chiến lược an toàn công nghệ thông tin

Đánh giá rủi ro là một quá trình nhận diện các yếu tố có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của tổ chức và khả năng của người lãnh đạo khi đưa ra những quyết định dựa trên cơ sở về thông tin. Công việc này đã được biết đến từ lâu như là một phương tiện xem xét tình trạng tài sản của công ty với những rủi ro tiềm tàng.