Chiến tranh thông tin - Công cụ xâm lược trong thế kỷ 21 (Phần 2)

Vũ khí thông tin (VKTT) có thể chia ra làm hai loại: vũ khí dựa trên Công nghệ thông tin (CNTT) và vũ khí có tác dụng năng lượng hoặc hóa học.

Khoa học và Công nghệ phục vụ cho an ninh quốc gia Mỹ thế kỷ 21

Trong nửa cuối của thế kỷ 20, những phát minh khoa học và đổi mới trong công nghệ đã góp phần hiện đại hóa tiềm lực quân sự, đưa đến sự phồn vinh về kinh tế, tạo cho nước Mỹ những lợi thế trong việc giải quyết nhiều vấn đề của thế giới

Chiến tranh thông tin - Công cụ xâm lược trong thế kỷ 21 (Phần 2)

Vũ khí thông tin (VKTT) có thể chia ra làm hai loại: vũ khí dựa trên Công nghệ thông tin (CNTT) và vũ khí có tác dụng năng lượng hoặc hóa học.