An toàn, an ninh thông tin trong quá trình xử lý công việc bằng văn bản điện tử của các cơ quan, tổ chức

Ngày 24/01/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định Quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Thông tư 08/2008/TT-BNV về quản lý mật mã dân sự

Để triển khai thực hiện Nghị định số 73/2007/NĐ-CP ngày 08/5/2007 của Chính phủ về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, ngày 17/11/2008, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2008/TT-BNV hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự và cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.

Ban soạn thảo Luật Cơ yếu họp lần thứ hai

Ngày 29/12/2008 cuộc họp lần thứ Hai của Ban soạn thảo Luật Cơ yếu do đồng chí Trần Văn Tuấn- Bộ trưởng Bộ nội vụ, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì đã được tổ chức tại Hà Nội.

Thông tư 08/2008/TT-BNV về quản lý mật mã dân sự

Để triển khai thực hiện Nghị định số 73/2007/NĐ-CP ngày 08/5/2007 của Chính phủ về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, ngày 17/11/2008, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2008/TT-BNV hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự và cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.

Triển khai xây dựng Luật Cơ yếu

Ngày 7/6/2008, kỳ họp lần thứ Nhất Ban soạn thảo Luật Cơ yếu đã được tổ chức tại Hà Nội. Đ/c Trần Văn Tuấn - Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban soạn thảo Luật Cơ yếu đã chủ trì phiên họp