Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam chính thức đi vào hoạt động

Từ ngày 01/11/2019, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin chính thức đi vào hoạt động theo quyết định số 1671/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.