Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Cơ yếu

Sáng 12/7/2016, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Cơ yếu (2011 - 2016) nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cơ yếu trong thời gian tới.

Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Cơ yếu

Sáng 12/7/2016, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Cơ yếu (2011 - 2016) nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cơ yếu trong thời gian tới.

Sơ kết 5 năm triển khai Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020

Ngày 29/5/2015, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 63 về Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.