Gửi lúc 08:29 | 03/06/2015 | 18674 lượt xem

Hỏi:

Xin hãy cho biết sự khác nhau giữa tính an toàn và tin cậy trong hệ điều hành?

Trả lời:

 An toàn  Được tin cậy
 - Hoặc có hoặc không: cái gì đó hoặc an toàn hoặc không

- Tính chất của cái hiện có

- Được xác nhận dựa trên các 
đặc tính của sản phẩm

- Tuyệt đối: không xác định được 
về cách thức, ở đâu, khi nào, hoặc 
ai dùng

- Là mục tiêu


 - Xếp hạng: có các mức độ “tin cậy”


- Tính chất về cái nhận được

- Xét đoán dựa trên bằng chứng 
và phân tích

- Tương đối: được xem xét trong bối cảnh sử dụng


- Là đặc trưng