Gửi lúc 04:15 | 28/05/2015 | 1779 lượt xem

Hỏi:

Trong số các hiểm hoạ về an toàn tôi thấy hiềm hoạ về phần mềm có vẻ phổ biến nhất. Xin hãy cho biết hiểm hoạ về phần mềm là gì?

Trả lời:

Các thiết bị tính toán không có giá trị nếu không có phần mềm (hệ điều hành, chương trình tiện ích, chương trình ứng dụng) mà người dùng cần. Phần mềm có thể bị phá hoại nghiêm trọng hoặc có thể bị thay đổi, bị xóa hay không đặt đúng vị trí một cách ngẫu nhiên. Tuy vậy nếu không chú ý đến động cơ, kết quả lại tương tự nhau: việc mất phần mềm trở nên rất dễ nhận thấy khi ai đó cố gắng để chạy nó. Các tấn công này là các vấn đề về tính sẵn sàng của phần mềm. Trong đó, các hiểm họa phần mềm là:

- Xóa phần mềm

- Thay đổi phần mềm

- Ăn trộm phần mềm