Gửi lúc: 21/09/2016 13:45:11
Bookmark and Share

Bảo mật và xác thực thông tin trong mạng điều khiển công nghiệp

CSKH-01.2015 - (Tóm tắt) - Bài báo trình bày giải pháp bảo mật và xác thực thông tin trong mạng điều khiển công nghiệp. Trên cơ sở phân tích một số mô hình tấn công trong hệ thống điều khiển, đặc biệt là tấn công giả mạo và tấn công DoS. Từ đó đề xuất áp dụng AES để mã hóa bảo mật thông tin và sử dụng hàm băm để xác thực thông tin điều khiển. Đồng thời thực nghiệm đã xây dựng được môđun phát hiện tấn công và môđun phản ứng khi phát hiện bị sai lệch thông tin điều khiển giữa các thiết bị trong hệ thống điều khiển công nghiệp.

Abstract— This paper presents a solution for secure and authentication of industrial control systems based-on the analysis of some attack models in control systems, especially phishing attacks and DoS attacks. We propose a solution that AES encryption is used to protect control signals and the hash function is used to authenticate. In our experiment, we have built two modules: attack detection and reaction to detect misleading control information between devices in industrial control systems.

Xem toàn bộ bài báo tại đây.
 
Tài liệu tham khảo

[1]. Eric D.Knapp, “Industrial Network Security”, Elsevier Inc, 2011.

[2]. Sjoerd Peerkamp, “Process Control Network Security”, ICT Security and Control, 2010.

[3]. Alvaro A.Cárdenas, Saurabh Amin, Shankar Sastry, “Research Challenges for the Security of Control Systems”, University of California, Berkeley, 2008.

[4]. A. Treytl, T. Sauter, C. Schwaiger, “Security measures for Industrial Fieldbus Systems – State of the Art and Solutions for IP-Based Approaches” in Proc. WFCS 2004 IEEE International Workshop on Factory Communication System, 2004.

[5]. M. Tangermann, D. Reinetl, “Security concept for automation networks” in Praxis Profiline Industrial Ethernet Volume D/E, Vogel Industrie Medien GmbH & Co. KG, Wurzburg, 2006.

[6]. Alvaro A.Cárdenas, Saurabh Amin, Shankar Sastry, S. Secure control: Towards survivable cyber-physical systems. In Proceedings of the First International Workshop on Cyber-Physical Systems, June 2008.

[7]. William Stallings, “Cryptography and Network security Principles and Practice”, Fifth Edition, 2011.

[8]. FIPS-197, National Institue of Standards and Technology, 11-2001.

[9]. AES page http://www.nist.gov/CryptoToolkit

[10]. P. Neumann, “Communication in industrial automation - what is going on?” in Control Engineering Practice. Elsevier Ltd, 2006, vol. 15, pp. 1332–1347.

[11]. Nguyễn Đào Trường, Nguyễn Đức Tâm, “Một phương pháp chống tấn công giả mạo trong hệ thống điều khiển”, Tạp chí Nghiên cứu KH-CN số 31, 06-2014, Tr. 104-108.

[12]. NIST SP 800-131A, “Transitions: Recommendation for Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths”, 2011.

Thông tin trích dẫn: Nguyễn Đào Trường, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Thị Nga, “Bảo mật và xác thực thông tin trong mạng điều khiển công nghiệp”, Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin, Tạp chí An toàn thông tin, Vol. 01, No. 01, pp. 57-62, 2015.

Nguyễn Đào Trường, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Thị Nga