Gửi lúc: 28/06/2017 10:55:49
Bookmark and Share

Một số phân tích về độ an toàn của cấu trúc xác thực thông điệp dựa trên hàm băm theo mô hình hàm giả ngẫu nhiên

CSKH-03.2016 - (Tóm tắt) - Cấu trúc NMAC (Nest Message Authentication Code) và biến thể HMAC (Hash MAC) được đưa ra bởi Mihir Bellare, Ran Canetti và HugoKrawczyk vào năm 1996 ([1]). Tuy nhiên cho đến nay cấu trúc HMAC chỉ được phát biểu với một số nhận xét liên quan mà chưa có chứng minh về tính an toàn cụ thể nào cho mô hình này. Trong bài báo này, chúng tôi đánh giá mô hình an toàn NMAC theo cách tiếp cận của cấu trúc Băm-rồi-MAC (Hash then MAC) và đưa ra một giả thiết khác đối với hàm nén để chứng minh chi tiết độ an toàn của HMAC.

Abstract- The NMAC structure and the variant HMAC was proposed by Mihir Bellare, Ran Canetti and HugoKrawczy in 1996 ([1]). However, the HMAC structure was only expressed with some related comments and it was not proved until now. In this paper, we assess the safety model NMAC follow Hash-then-MAC constructions’s approach and provide a different hypothesis for the compression function to give detailed proof for the security of HMAC.

Xem toàn bộ bài báo tại đây

 Tài liệu tham khảo 

[1]. Bellare, M., R. Canetti, and H. Krawczyk, “Keying hash  functions  for  message  authentication”.  in Annual  International  Cryptology  Conference, Springer, 1996.  

[2]. Katz,  J.  and  Y.  Lindell,  “Introduction  to  modern cryptography” CRC press, 2014. 

[3]. Bellare,  M.  and  P.  Rogaway,  “Introduction  to modern cryptography”, Ucsd Cse, 2005. 

[4]. Bellare, M,  “New proofs  for NMAC and HMAC: Security  without  collision-resistance”.  in  Annual International Cryptology Conference. Springer, 2006.  

Nguyễn Bùi Cương, Triệu Quang Phong, Nguyễn Tuấn Anh