Gửi lúc: 23/09/2016 08:37:53
Bookmark and Share

Phương pháp kiểm thử các tính chất tương tranh trong biểu đồ tuần tự UML

CSKH-01.2016 - (Tóm tắt) - Bài báo này giới thiệu phương pháp sinh các ca kiểm thử cho các ứng dụng tương tranh từ biểu đồ tuần tự UML. Phương pháp này không làm tăng quá nhanh số lượng các ca kiểm thử do việc chọn lựa điểm hoán đổi trong các luồng đồng thời nên có thể phát hiện các lỗi bao gồm: lỗi đồng bộ, deadlock,… trong các ứng dụng tương tranh. Bài báo đề xuất các tiêu chuẩn bao phủ tương tranh để có thể sinh các ca kiểm thử theo các tiêu chuẩn đó. Kết quả thực nghiệm cho thấy, các ca kiểm thử được sinh ra bằng phương pháp trên có khả năng phát hiện lỗi vượt trội so với thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (BFS) và tìm kiếm theo chiều sâu (DFS).

Abstract— This paper presents an automated test case generation method from UML sequence diagrams for concurrent applications. This method avoids the number of test cases explosion by selecting switch point in concurrent threads. Therefore, it can uncover errors (such as synchronization, deadlocks and more) in concurrent applications. Moreover, the method also proposes concurrent coverage criteria in order to test cases generation according to the criteria. By the experimental results, the test cases are generated by our algorithm are superior as compared to breadth-first search and depth-first search algorithms.

Xem toàn bộ bài báo tại đây.

Tài liệu tham khảo

[1]. Mark Utting and Bruno Legeard, “Practical Model-Based Testing: A Tools Approach”. Morgan Kaufmann Publishers Inc.,San Francisco, CA, USA, 2006.

[2]. Bao-Lin Li, Zhi-shu Li, Li Qing, and Yan-Hong Chen, “Test Case Automate Generation from UML Sequence Diagram and OCL Expression. In “Proceedings of the 2007 International Conference on Computational Intelligence and Security” (CIS'07). IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, pp. 1048-1052, 2007.

[3]. Khandai, M.; Acharya, A.A.; Mohapatra, “D.P. A novel approach of test case generation for concurrent systems using UML Sequence Diagram”. Electronics Computer Technology (ICECT), 3rd International Conference”, vol. 1, pp. 157-161, 2011.

[4]. M. Dhineshkumar and Galeebathullah, “An Approach to Generate Test Cases from Sequence Diagram. In Proceedings of the 2014 International Conference on Intelligent Computing Applications (ICICA '14)”. IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, pp. 345-349, 2014.

[5]. V. Garousi, L. Briand, and Y. Labiche, Control Flow Analysis of UML 2.0 Sequence Diagrams. In A. Hartman and D. Kreische, editors, “Model Driven Architecture -Foundations and Applications, volume 3748 of LNCS”, pp. 160-174. Springer, 2005.

[6]. A. Nayak and D. Samanta, “Automatic Test Data Synthesis using UML Sequence Diagrams”. Journal of Object Technology, vol. 9, no. 2, pp. 115-144, 2010.

[7]. A. Rountev, O. Volgin, and M. Reddoch. “Static Control-Flow Analysis for Reverse Engineering of UML Sequence Diagrams”. SIGSOFT Software Engineeing Notes, pp. 96-102, September 2005.

[8]. E. Cartaxo, F. Neto, and P. Machado, “Test Case Generation by means of UML Sequence Diagrams and Labeled Transition Systems”. In IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, ISIC, pp. 1292-1297, 2007.

[9]. OMG, “UML 2.0 Superstructure Specification”, OMG Adopted Specification.

[10]. C. Eichner, H. Fleischhack, U. Schrimpf, and C. Stehno. “Compositional Semantics for UML 2.0 Sequence Diagrams Using Petri Nets”. In 12th Int. SDL Forum of LNCS, vol. 3530, pp. 133-148. Springer, 2005.

[11]. Sun C-A, Wang G, Cai K-Y, Chen TY, “Distribution-aware mutation analysis”. Proceedings of 9th IEEE International Workshop on Software Cybernetics (IWSC 2012) , IEEE Computer Society, Izmir, Turkey, pp. 170-175, 2012.
 

Vũ Thị Đào, Phạm Ngọc Hùng, Nguyễn Việt Hà