Gửi lúc: 08/08/2016 17:00:03
Bookmark and Share

Phiên họp lần thứ Nhất Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị

Chiều 8/8/2016 tại Hà Nội, đã diễn ra Phiên họp lần thứ Nhất Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (sau đây gọi là Chỉ thị 41).


Đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Trưởng ban Chỉ đạo Chỉ thị 41, chủ trì Phiên họp lần thứ Nhất.

Tham dự Phiên họp có đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam – Trưởng ban Chỉ đạo; đồng chí Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Thiếu tướng Đào Quốc Trị, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Tổ biên tập.

Ngày 01/7/2004, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị, ngành Cơ yếu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng và phát triển toàn diện ngành Cơ yếu, bảo đảm an toàn và bí mật nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, làm thất bại mọi âm mưu thu tin mã thám của địch, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Chỉ thị 41 trong thời gian qua, ngày 22/7/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 27-QĐ/TW về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Phiên họp lần thứ Nhất diễn ra nhằm triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; xác định rõ trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Cơ yếu Chính phủ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 41, Văn phòng Quân ủy Trung ương, Tổ biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo tổng kết và các cơ quan liên quan để thực hiện tốt Kế hoạch tổng kết Chỉ thị 41.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 41 đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị 41, Quyết định thành lập Tổ biên tập Tổng kết Chỉ thị 41; phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị 41; thông qua kế hoạch Tổng kết Chỉ thị 41; Đề cương Báo cáo Tổng kết Chỉ thị 41; Kế hoạch Kiểm tra, tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 41 tại một số tỉnh ủy, thành ủy.

Sau khi nghe các thành viên trong Ban Chỉ đạo và các đồng chí trong Tổ biên tập phát biểu ý kiến xung quanh công tác chuẩn bị, nội dung và kế hoạch tổng kết… đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 41, Thượng tướng Lương Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị của Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 41. Đồng chí cũng nêu lên tầm quan trọng của việc tổng kết Chỉ thị 41 của Bộ Chính trị và vai trò của công tác cơ yếu trong tình hình mới hiện nay. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập, đồng chí Lương Cường đề nghị Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp thu, hoàn chỉnh đề cương Kế hoạch tổng kết, Kế hoạch kiểm tra, đề cương Báo cáo tổng kết, để gửi các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Đồng chí Lương Cường cũng đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập dành nhiều thời gian để đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch, báo cáo của Ban Chỉ đạo và tham dự các phiên họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo được đầy đủ.

Thế Hảo