Gửi lúc: 22/06/2017 11:00:10
Bookmark and Share

Tấn công phân tích điện năng tiêu thụ vi sai

CSKH-03.2016 - (Tóm tắt) - Điện năng tiêu thụ của mạch điện thay đổi theo hoạt động của từng transistor cũng như các thành phần khác trong mạch. Điều đó dẫn đến việc, nếu ta đo điện năng tiêu thụ thực tế của một thiết bị ta có thể biết các thông tin về các hoạt động mà thiết bị đang thực hiện và dữ liệu mà nó đang xử lý. Các thiết bị mật mã được thiết kế với giả định rằng các thông tin bí mật được xử lý trong môi trường không bị lộ ngoại trừ các đầu vào và đầu ra của nó. Bài báo này trình bày thực nghiệm phân tích các thông tin từ điện năng tiêu thụ của thiết bị để khám phá ra thông tin về khóa bí mật của thiết bị. Thiết bị mật mã được sử dụng trong thí nghiệm này là thẻ thông minh thực thi thuật toán mật mã AES-128.

Abstract- The power consumed by a circuit varies according to the activity of its individual transistors. As a result, measurements of power used by actual devices, such as computers or microchips, contain information about operations being performed and the data being processed. The designs of cryptographic devices have traditionally assumed that secrets are manipulated in environment that expose no information beyond the specified inputs and outputs. This paper presents experiment for investigation of how information leaked though power consumption can be analyzed to extract secret keys from devices. The cryptographic device which is used in the expriment is the smartcard performing AES-128.

Xem toàn bộ bài báo tại file đính kèm.

Tài liệu tham khảo 

[1]. Nguyễn Hồng Quang, “Phân tích tiêu thụ điện năng của thiết bị mật mã”, Tạp chí nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, 2014NVIDIA, “CUDA C Programming Guide”, Vesion 7.5, 2015. 

[2]. Paul C. Kocher, J. Jaffe, Benjamin Jun, “Differential Power Analysis”, CRYPTO '99, 1999. 

[3]. T. S. Messerges, E. A. Dabbish, R. H. Sloan, “Investigations of Power Analysis Attacks on Smartcards,” In proceedings of the USENIX Workshop on Smart Card Technology, 1999. 

[4]. E. Brier, C. Clavier và F. Olivier, “Correlation Power Analysis with a Leakage Model”, Cryptographic Hardware and Embedded Systems - CHES 2004: 6th International Workshop, 2004. 

[5]. T.H. Le, C. Canovas, and J. Clédière, “An overview of side channel analysis attacks,” Proceedings of the 2008 ACM symposium on Information, computer and communications security (ASIACCS 2008) , pp. 33-43, 2008. 

[6]. Nguyễn Hồng Quang, “Trace năng lƣợng trong DPA”, Tạp chí nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, 2013. 


Trần Ngọc Quý