Gửi lúc: 04/04/2007 15:02:34
Bookmark and Share

Các khóa học về An ninh mạng của Trung tâm An ninh mạng BKIS - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trung tâm An ninh mạng BKIS - Đại học Bách Khoa Hà Nội là một trong những đơn vị đã tham gia tích cực trong lĩnh vực đào tạo an ninh mạng tại Việt Nam.

ThS. Nguyễn Tử Quảng

Bài viết khác