Gửi lúc: 21/09/2016 13:36:58
Bookmark and Share

Giải pháp bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu trong môi trường OUTSOURCE

CSKH-01.2015 - (Tóm tắt) - Điện toán đám mây đang được ứng dụng rộng rãi nhờ vào những ưu điểm về kinh tế và công nghệ. Tuy nhiên, dữ liệu của người dùng được đưa lên đám mây (outsource cơ sở dữ liệu) sẽ xuất hiện rủi ro khi nhiều thông tin được tập trung vào một nơi. Thậm chí nếu chỉ sử dụng đám mây như một giải pháp sao lưu dữ liệu thì rủi ro vẫn tồn tại. Vì vậy, mã hóa dữ liệu trước khi chuyển lên đám mây để đảm bảo an toàn dữ liệu trở nên cần thiết. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một giải pháp bảo đảm an toàn khi outsource cơ sở dữ liệu.

Abstract— Cloud computing is being popular because of its advantages in economic and technological aspects. However, due to the user's data will be posted on the cloud (DatabaseOutsourcing), it should be formed much more risk when information is centralized in one place. Even if the cloud is used as a backup solution, risk exist. Data encryption before transferring to cloud to ensure corporate data becomes uncertain. In this paper, we propose a method for security issues to be addressed in database outsourcing.
Xem toàn bộ bài báo tại đây.

 
Tài liệu tham khảo

[1]. E. Mykletun and G. Tsudik, “Aggregation Queries in the Database-As-a-Service Model”, IFIP WG 11.3 Working Conference on Data and Applications Security, July 2006.

[2]. Einar Mykletun, Maithili Narasimha, Gene Tsudik, “Authentication andIntegrity in Outsourced Databases”, In ISOC Symposium on Network and Distributed System Security NDSS, 2004

[3]. Feifei Li, Marios Hadjieleftheriou, George Kollios, Leonid Reyzin, “Dynamic Authenticated Index Structures for Outsourced Databases”, Sigmod 2006, June 27-29, 2006, Chicago, Illinois, USA.

[4]. Hacigümüş H., Iyer B. R., Li C., Mehrotra S., “Executing SQL over encrypted data in the database service provider model”, Proc. of the ACM SIGMOD, 2002, pp. 216-227.

[5]. Maithili Narasimha, Gene Tsudik, “DSAC: An Approach to EnsureIntegrity of Outsourced Databases using Signature Aggregation and Chaining”, ACM Conference on Information and Knowledge Management(CIKM'05), November 2005. 

[6]. Radu Sion, “Query Executing Assurance for Outsourced Databases”, Proceedings of the 31st VLDB Conference, Trondheim, Norway 2005. 

[7]. R. Brinkman, L. Feng, J. Doumen, P.H. Hartel, and W. Jonker, “EfficientTree Search in Encrypted Data”, Information System Security Journal, vol.13, pp. 14-21, July 2004.

[8]. Sample dataset: World geographic database integrated from the CIA WorldFactbook, the International Atlas, and the TERRA database among othersources. http://www.cs.washington.edu/research/xmldatasets/data/mondial/mondial-3.0.xml

[9]. Tran Khanh Dang, “Ensuring correctness, completeness, and freshness for Outsourced Tree-Indexed Data”, Information Resource Management Journal, 2008.

Thông tin trích dẫn: Nguyễn Hiếu Minh, Phạm Công Thành, Hồ Kim Giàu, Trần Lê Hoàng Tuấn, “Giải pháp bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu trong môi trường OUTSOURCE“, Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin, Tạp chí An toàn thông tin, Vol. 01, No. 01, pp. 47-56, 2015.

Nguyễn Hiếu Minh, Phạm Công Thành, Hồ Kim Giàu, Trần Lê Hoàng Tuấn