Gửi lúc: 15/09/2016 13:51:26
Bookmark and Share

Một số kết quả nghiên cứu về mã khối hạng nhẹ

CSKH-01.2015 - (Tóm tắt) - Bài báo này, giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về việc xây dựng thuật toán mã khối hạng nhẹ. Trên cơ sở thảo luận và phân tích các đặc điểm cũng như nguyên lý thiết kế mã khối hạng nhẹ, chúng tôi phát triển công cụ đánh giá độ an toàn cho một thuật toán mã khối, xây dựng hộp thế 4 bit an toàn, phát triển tầng tuyến tính cho mã khối hạng nhẹ và giới thiệu thuật toán mã khối hạng nhẹ tựa PRESENT.

Abstract— This article introduces some results of studies on the construction of lightweight block ciphers algorithm. Based on the discussion and analysis of some features and design principles of lightweight block ciphers, we develop evaluation tool for a safety block ciphers, 4-bit S-box, linear stage and propose an implementation of lightweight block cipher algorithm based-on PRESENT.
Xem toàn bộ bài báo tại đây.

 Tài liệu tham khảo

[1]. International standard ISO/IEC 29192, “Information Technology - Security Techniques - Lightweight cryptography”.

[2]. Axel York Poschmann, “Lightweight cryptography: cryptographic engineering for a pervasive world”, in Ph. D. Thesis. 2009. Citeseer.

[3]. Bodhisatwa Mazumdar, D Mukhopadhay, và Indranil Sengupta (2013), “Constrained search for a class of good bijective S-boxes with improved DPA resistivity”.

[4]. Emmanuel Prouff, “DPA attacks and S-boxes”, in Fast Software Encryption. 2005. Springer.

[5]. Bạch Nhật Hồng, Trần Duy Lai, Nguyễn Bùi Cương, “Đề xuất các ma trận đồng hành xây dựng tầng tuyến tính trong mã khối hạng nhẹ”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Quân sự, đặc san CNTT 4/2014.

[6]. Cuong Nguyen, Lai Tran, and Khoa Nguyen, “On the resistance of Serpent-type 4 bit S-boxes against differential power attacks”, Communications and Electronics (ICCE), 2014 IEEE Fifth International Conference on. IEEE, 2014.

Thông tin trích dẫn: Nguyễn Bùi Cương, “Một số kết quả nghiên cứu về mã khối hạng nhẹ”, Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin, Tạp chí An toàn thông tin, Vol. 01, No. 01, pp. 28-34, 2015.

Nguyễn Bùi Cương