Gửi lúc: 04/07/2017 10:10:00
Bookmark and Share

Thực hiện song song thuật toán AES bằng ngôn ngữ lập trình CUDA trên GPU NVIDIA

CSKH-03.2016 - (Tóm tắt) - Bài báo này trình bày một phương pháp cài đặt song song hóa thuật toán mật mã AES trên thiết bị xử lý đồ họa GPU (Graphic Processing Unit) của NVIDIA với ngôn ngữ lập trình CUDA. Kết quả cài đặt và đánh giá cho thấy, việc cài đặt song song hóa thuật toán AES trên thiết bị GPU đem lại hiệu suất cao và cao hơn nhiều so với việc cài đặt thuật toán này trên CPU (Central Processing Unit). Điều này đã mở ra khả năng nâng cao hiệu suất thực thi cho các thuật toán mật mã khác khi thực hiện cài đặt trên GPU.

Abstract- This paper presents an installation method parallelization algorithms AES encryption on the device graphics processor GPU with NVIDIA CUDA programming language. Results install and evaluate the installation shows parallelization AES algorithm on GPUs bring high performance and much higher than with the installation of this algorithm on the CPU. This opened up the possibility of performance enhancement implementation for other cryptographic algorithms implemented on the GPU settings.
 
Xem toàn bộ bài báo tại đây

Tài liệu tham khảo  

[1]. NVIDIA, “CUDA C Programming Guide”, Vesion 7.5, 2015. 

[2]. Aaron Riley, “Getting Started with CUDA”, BookRix GmbH & Co. KG 81669 Munich, 2016. 

[3]. Michael Kipper, Joshua Slavkin, Dmitry Denisenko, “Implementing AES on GPU Final Report”, University of Toronto, 2009. 

[4]. FIPSP.197, “Advanced encryption standard (AES)”, 2001. 

[5]. Svetlin A. Manavski, “CUDA compatible GPU as an efficient hardware accelerator for AES cryptography”, In ICSPC 2007. 

[6]. Keisuke Iwai, Naoki Nishikawa, Takakazu Kurokawa, “Acceleration of AES encryption on CUDA GPU”, International Journal of Networking and Computing, 2012. 

[7]. NIST, “AES test vectors”, http://csrc.nist.gov/groups/STM/cavp/documents/aes/KAT_AES.zip

Đinh Tiến Thành, Phạm Mạnh Tuấn