Gửi lúc: 25/09/2014 15:19:25
Bookmark and Share

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng Shell Shock

Một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng (CVE-2014-6271: remote code execution through bash) vừa được phát hiện trong phần mềm lõi Bash được sử dụng trên các hệ thống Unix và Linux.

Điều này gây ra một nguy cơ mất an toàn thông tin đối với nhiều doanh nghiệp, tổ chức nói riêng, cũng như cộng đồng Internet nói chung do tính phổ biến sử dụng các hệ thống Unix và Linux. Các thành phần bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này có thể là các website, server, máy tính cá nhân, các thiết bị chạy OS X, các thiết bị mạng,….(Các hệ thống sử dụng Ubuntu và Debian không bị ảnh hưởng của lỗ hổng này do sử dụng Dash).
So sách về mức độ nghiêm trọng thì lỗ hổng này được nhiều chuyên gia đánh giá sánh ngang với lỗ hổng Heartbleed trong thư viện OpenSSL vừa được công bố vào đầu năm nay.
Lỗ hổng này được chuyên gia Stephane Chazelas phát hiện trong phiên bản 4.3 của Bash. Mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng này là rất cao do tất cả các ứng dụng có “nhúng” việc thực thi Bash command bên trong sẽ đứng trước tình trạng dễ dàng bị khai thác từ xa và chạy lệnh trên hệ thống bị tấn công. Một số kịch bản mà lỗ hổng này có thể được lợi dụng để khai thác như:
- ForceCommand được sử dụng trong việc cấu hình SSHD để giới hạn các lệnh mà người dùng có thể thực thi từ xa. Tuy nhiên với lỗ hổng này kẻ tấn công có thể lợi dụng và bỏ qua các hạn chế đó để thực hiện các lệnh tùy ý.
- Các máy chủ Apache có sử dụng mod_cgi hoặc mod_cgid cũng có thể bị ảnh hưởng.
- DHCP clients gọi một shell scripts để cấu hình hệ thống, với các giá trị có được khi máy chủ bị lỗ hổng này cho phép client đó thực hiện các lệnh tùy ý như với quyền root trên chính DHCP client….
Hiện tại một số mã khai thác lỗ hổng đã được công bố tại website http://pastebin.com/raw.php?i=166f8Rjx
Để kiểm tra hệ thống có đang bị lỗ hổng trên ta có thể sử dụng câu lệnh dưới đây: 
$ env x='() { :;}; echo vulnerable’ bash -c “echo this is a test”
Các hệ thống bị lỗ hổng này sẽ ra kết quả như sau:

Các hệ thống không bị lỗ hổng này sẽ ra kết quả:


Các quản trị viên hệ thống cần kiểm tra hệ thống của mình, đồng thời nhanh chóng cập nhật bản vá khi phát hiện hệ thống đang bị lỗ hổng. Hiện tại mới có Redhat và centos đưa ra bản cập nhật.
Một số thông tin hỗ trợ việc khắc phục lỗ hổng này có thể tham khảo tại:
http://seclists.org/oss-sec/2014/q3/650
https://access.redhat.com/solutions/1207723
http://lists.centos.org/pipermail/centos/2014-September/146099.html

Một số nguồn tham khảo thông tin về lỗ hổng:
http://garage4hackers.com/entry.php?b=3087
https://securityblog.redhat.com/2014/09/24/bash-specially-crafted-environment-variables-code-injection-attack/
http://www.theregister.co.uk/2014/09/24/bash_shell_vuln/
http://seclists.org/oss-sec/2014/q3/649

Nguyễn Quang Hưng (VNISA)