Gửi lúc: 19/08/2019 14:41:28
Bookmark and Share

Ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh

Ngày 31/5/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0) theo Quyết định số 829/QĐ-BTTTT để làm căn cứ cho việc xây dựng, phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam.

Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) hướng tới việc xác định một tập các thành phần lo-gic và các chức năng của chúng để có thể giúp các đô thị xây dựng Kiến trúc ICT phát triển ĐTTM cho riêng mình bảo đảm sự đồng bộ trong việc lập kế hoạch, lộ trình thực hiện phát triển ĐTTM.

Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh phiên bản 1.0

Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đưa ra quy định về các thành phần của Khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM, bao gồm: lớp đối tượng sử dụng; lớp ứng dụng thông minh, lớp hỗ trợ dịch vụ và dữ liệu, lớp điện toán và lưu trữ, lớp mạng kết nối, lớp thu thập dữ liệu, hệ thống bảo mật, hệ thống xây dựng, hệ thống bảo trì và hoạt động, hệ thống định danh, hệ thống định vị cùng trung tâm xử lý điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm.

Nguyên tắc chung xây dựng ĐTTM ở Việt Nam, bao gồm: Lấy người dân làm trung tâm; Bảo đảm năng lực cơ sở hạ tầng thông tin tạo ra hệ sinh thái số đáp ứng nhu cầu phát triển các ứng dụng, dịch vụ ĐTTM; Đẩy mạnh dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, khuyến khích dữ liệu mở gồm những dữ liệu có thể hiểu được (được mô tả tường minh), sử dụng và khai thác được bởi tất cả các bên tham gia xây dựng ĐTTM; Dữ liệu mở do chính quyền địa phương sở hữu và chia sẻ cho các bên liên quan (nếu cần).

Bên cạnh đó, bảo đảm tính trung lập về công nghệ, chú trọng áp dụng công nghệ ICT phù hợp với ĐTTM như Internet vạn vật, điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo… và có khả năng tương thích với nhiều nền tảng; tận dụng, tối ưu cơ sở hạ tầng ICT sẵn có; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, năng lực ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin, đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng yếu; bảo vệ thông tin riêng tư của người dân.

Việc xây dựng ĐTTM ở Việt Nam cũng phải đảm bảo các nguyên tắc chung khác như: ưu tiên các nhiệm vụ có tính chất tổng quát và phục vụ liên ngành bao gồm Kiến trúc ICT phát triển ĐTTM tại địa phương, đảm bảo an toàn thông tin, hạ tầng băng rộng….

Về phạm vi áp dụng, Khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM là căn cứ để xây dựng, triển khai: đề án ĐTTM, các dự án đầu tư phát triển ĐTTM, các kế hoạch thuê dịch vụ ĐTTM và kiến trúc ICT phát triển ĐTTM của địa phương.

Một số lĩnh vực, dịch vụ ưu tiên phát triển trong ĐTTM giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 như: Quản lý ĐTTM; cấp thoát nước thông minh; thu gom và xử lý rác thải thông minh; lưới điện thông minh, chiếu sáng thông minh; giao thông thông minh; giáo dục thông minh; y tế thông minh....

Ngoài ra, để triển khai áp dụng Khung tham chiếu ICT trong việc phát triển ĐTTM, Bộ TT&TT cũng đã nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị như Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Sở TT&TT địa phương.

Quốc Trung