Gửi lúc: 19/06/2017 15:49:07
Bookmark and Share

Phân tích về hai lỗi của ECDSA và các biến thể so với GOST R34.10-2012

CSKH-03.2016 - (Tóm tắt) - Lược đồ chữ ký ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) và GOST đều được đánh giá là lược đồ chữ ký an toàn và được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Tuy nhiên, việc so sánh tính an toàn và hiệu quả giữa ECDSA và GOST đang là chủ đề được quan tâm, bàn luận. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ phân tích về việc so sánh lược đồ chữ ký ECDSA và các biến thể của lược đồ chữ ký này với GOST R34.10-2012 dựa trên hai lỗi của ECDSA được trình bày trong [1].

Abstract- ECDSA and GOST R 34.10-2012 signature schemes are considered as the most secure and popular signature schemes in recently. However, the comparisons about security and efficiency of these schemes are still open problems. In this article, we will compare ECDSA and some its variants with GOST R 34.10-2012 based on two flaws [1] of ECDSA. In particular, we show that these two flaws can be easily found in some variants of ECDSA, but GOST R 34.10-2012 can resist them. We also surveyed more about two of ECDSA flaws on ECGDSA scheme and EC-Schnorr scheme. 

Xem toàn bộ bài báo tại đây.

 Tài liệu tham khảo

[1]. J. Stern, D. Pointcheval, J.M. Lee, N.P. Smart, “Flaws in Applying Proof Methodologies to Signature Schemes”, CRYPTO 2002. 

[2]. D. R. L. Brown, “Generic groups, collision resistance, and ECDSA”, http://eprint.iacr.org/2002/026, 2002. 

[3]. Hu Junru, “The Improved Elliptic Curve Digital Signature Algorithm”, IEEE, 2011. 

[4]. A. Antipa, D. Brown, R. Gallant, R. Lambert, R. Struik, S. Vanstone, “Accelerated Verification of ECDSA Signatures”, Selected Areas in Cryptography, Vol. 3897, pp. 307-318, 2005. 

[5]. Greeshma Sarath, Devesh C Jinwala and Sankita Patel, “A survey on Elliptic Curve Digital Signature Algorithm and its variants”, 2014.

[6]. GOST R34.10-2012 (Bản dịch tiếng Việt). 

[7]. Technical Guideline TR-03111 Elliptic Curve Cryptography Version 2.0, Germany, http://www.bsi.bund.de.

Nguyễn Quốc Toàn, Triệu Quang Phong, Nguyễn Tiến Xuân