Gửi lúc: 14/05/2010 16:02:34
Bookmark and Share

Phối hợp triển khai Hệ thống chứng thực Chữ ký số cho các cơ quan Nhà nước

Ngày 11/5/2010, tại Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) và Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ nhằm đánh giá sự phối hợp giữa hai bên trong quá trình triển khai thực hiện Luật giao dịch điện tử và Nghị định 26/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ TT&TT có Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, đại diện lãnh đạo Cục Ứng dụng CNTT, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCert) và  Trung tâm Chứng thực số Quốc gia...; Phía Ban Cơ yếu Chính phủ có đ/c Trưởng ban Trần Nguyên Bình, đ/c Phó Trưởng ban Trần Văn Sơn và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban.
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ đã thông báo những kết quả hoạt động bước đầu của Ban trong việc thực hiện Nghị định 26/2007/NĐ-CP. Ban Cơ yếu Chính phủ đã thành lập và duy trì Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Hệ thống này bước đầu đã đáp ứng nhu cầu cung cấp chứng thư số, ứng dụng chữ ký số đảm bảo an toàn thông tin cho giao dịch điện tử của nhiều cơ quan, tổ chức như Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Viện KSNDTC, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.... Theo quyết định số 48 - 2009/QĐ - TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 – 2010, Ban Cơ yếu Chính phủ được giao nhiệm vụ thực hiện dự án “Triển khai hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2009 – 2011”. Hiện nay, Dự án này đã bắt đầu được thực hiện. Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ này, Ban Cơ yếu Chính phủ đã có sự phối hợp của Bộ TT&TT và các Bộ, Ban, ngành có liên quan.
Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã đánh giá cao kết quả công việc mà hai bên đã phối hợp thực hiện trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, hạ tầng chứng thực chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ đã đưa vào sử dụng từ năm 2008 và hiện đang đáp ứng tốt các yêu cầu của các cơ quan, Bộ, ngành. Tuy nhiên, nhu cầu các cơ quan, địa phương về ứng dụng chữ ký số còn rất lớn, do vậy Bộ TT&TT mong muốn Ban Cơ yếu Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nhằm đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử và thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước.
Hai bên cũng đã trao đổi, rút kinh nghiệm về các vấn đề đã thực hiện trong thời gian qua như: phối hợp trong đề xuất ban hành các tiêu chuẩn về chữ ký số, quản lý, cấp phép các CA công cộng... và thống nhất sẽ phối hợp thực hiện một số nội dung trong thời giam tới như sau:
-  Đề xuất ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương về triển khai ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số, trong đó nêu rõ vai trò của Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong quá trình thực hiện, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan Nhà nước chủ động trong việc xây dựng các kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan mình.
- Xây dựng thông tư liên tịch giữa Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ (phối hợp qua Ban Cơ yếu Chính phủ) hướng dẫn việc sử dụng chữ ký số, đặc biệt nhấn mạnh giá trị pháp lý của chữ ký số cũng như hướng dẫn cách thức sử dụng chữ ký số và giải quyết vấn đề con dấu trong các tài liệu điện tử.

- Đồng phối hợp tổ chức Hội thảo toàn quốc về “Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước”, dự kiến tổ chức vào tháng 8/2010.Lãnh đạo Bộ TT&TT và Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ thống nhất giao cho Cục Ứng dụng CNTT và Cục Quản lý Kỹ thuật Nghiệp vụ mật mã là đầu mối liên lạc, giúp hai cơ quan trong quá trình thực hiện các nội dung đã được thống nhất

Nguyễn Hữu Hùng