Gửi lúc: 04/10/2019 15:08:48
Bookmark and Share

Xây dựng lược đồ chữ ký số an toàn từ các lược đồ định danh

Tóm tắt— Trong tài liệu [3], khi trình bày về phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên các lược đồ định danh chính tắc nhờ phép biến đổi Fiat-Shamir, tác giả đã chỉ ra “điều kiện đủ” để nhận được một lược đồ chữ ký số an toàn dưới tấn công sử dụng thông điệp được lựa chọn thích nghi là lược đồ định danh chính tắc phải an toàn dưới tấn công bị động. Tuy nhiên, tác giả của [3] chưa chỉ ra “điều kiện cần” đối với các lược đồ định danh chính tắc nhằm đảm bảo tính an toàn cho lược đồ chữ ký số được xây dựng. Do đó, trong bài báo này, chúng tôi hoàn thiện kết quả của [3] bằng việc chỉ ra điều kiện đủ đó cũng chính là điều kiện cần.

Abstract— In [3], the author shows that, in order to the digital signature scheme Π' resulting from the Fiat-Shamir transform applied to a canonical identification scheme Π is existentially unforgeable under chosen-message attack then a “sufficient” condition is that the scheme Π has to be secure against a passive attack. However, the author of [3] has not shown the “necessary” conditions for the canonical identification schemes to ensure security of the digital signature scheme Π'. In this paper, we complete this result by showing that sufficient condition is also necessary.

Xem toàn bộ bài báo tại đây.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Michel Abdalla, Jee Hea An, Mihir Bellare, and Chanathip Namprempre. “From identification to signatures via the Fiat-Shamir transform: Necessary and sufficient conditions for security and forward-security”. IEEE Transactions on Information Theory, 54(8): pp.3631-3646, 2008.

[2]. Amos Fiat and Adi Shamir. “How to prove yourself: Practical solutions to identification and signature problems”. In Advances in Cryptology - CRYPTO’86, pp. 186-194, Springer, 1986.

[3]. Jonathan Katz. “Digital signatures”. Springer Science & Business Media, 2010. 

Thông tin trích dẫn : Võ Tùng Linh, "Xây dựng lược đồ chữ ký số an toàn từ các lược đồ định danh", Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin, Tạp chí An toàn thông tin, Vol.08, No.01,  pp 25-33, 2018.

Võ Tùng Linh