Gửi lúc: 15/08/2008 15:02:34
Bookmark and Share

Qui định pháp luật về chống thư rác

Ngày 13/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác. Phạm vi của Nghị định này quy định về chống thư rác; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nghị định được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan tới dịch vụ trao đổi thư điện tử và tin nhắn tại Việt Nam.

Thư rác (spam) là thư điện tử, tin nhắn được gửi đến người nhận mà người nhận đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp nhận theo quy định của pháp luật. Khái niệm thư rác sử dụng trong Nghị định này bao gồm thư điện tử rác và tin nhắn rác. Được phân làm hai loại:
- Thư điện tử, tin nhắn với mục đích lừa đảo, quấy rối hoặc phát tán virut máy tính, phần mềm gây hại hoặc vi phạm quy định của Luật Công nghệ thông tin.
- Thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo vi phạm các nguyên tắc gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo quy định trong Nghị định này.
Trong Nghị định nêu rõ các hành vi  bị nghiêm cấm bao gồm: Gửi thư rác; Làm sai lệch thông tin tiêu đề của thư điện tử, tin nhắn nhằm mục đích gửi thư rác; Tạo điều kiện, cho phép sử dụng phương tiện điện tử thuộc quyền của mình để gửi, chuyển tiếp thư rác; Trao đổi, mua bán hoặc phát tán các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử; Sử dụng các phần mềm để thu thập địa chỉ điện tử khi không được phép của người sở hữu địa chỉ điện tử đó; Trao đổi, mua bán danh sách địa chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng danh sách địa chỉ điện tử nhằm mục đích gửi thư rác và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật

Hoàng Anh