Gửi lúc: 03/01/2019 10:10:08
Bookmark and Share

On indistinguishability of LRW and XEX2 constructions

CSKH-02.2017 - (Tóm tắt) Mã hóa trong môi trường lưu trữ dữ liệu có những đặc thù mà một số chế độ mã khối thông thường như CBC, OFB, CTR,… không đáp ứng được; do đó khái niệm “mã khối tinh chỉnh được” đã ra đời. Cấu trúc LRW, được đề xuất bởi Liskov, Rivest và Wagner [1], là một trong những phương pháp phổ biến để xây dựng mã khối tinh chỉnh được. Trong bài báo này, chúng tôi xem xét về tính không phân biệt được của hai cấu trúc LRW và XEX2. Cụ thể, chúng tôi chính xác hóa lại kết quả trong chứng minh ban đầu của cấu trúc LRW và đưa ra đánh giá chi tiết cho tính không phân biệt được của XEX2. Kết quả của chúng tôi cải tiến cận an toàn cho cấu trúc LRW và XEX2.

Abstract Encryption on a storage device has characteristics that some common block cipher mode of operation such as CBC, CFB, CTR,… are not reach; so the tweakable block cipher notation was introduced. LRW construction was proposed by Liskov, Rivest and Wagner [1], is one of the most popular methods in constructing tweakable block cipher. In this paper, we consider the indistinguishability of LRW and XEX2 constructions. Specifically, we confirm the results in LRW construction’s initial proof, and then the indistinguishability of XEX2 is evaluated in detail. Ours results improve the security bound for LRW and XEX2 construction.Tài liệu tham khảo

[1]. Liskov, M., R.L. Rivest, and D. Wagner, “Tweakable block ciphers”, in Advances in Cryptology—CRYPTO 2002 Springer, pp. 31-46. 2002. 

[2]. Rogaway, P., “Efficient instantiations of tweakable blockciphers and refinements to modes OCB and PMAC”, in Advances in Cryptology-ASIACRYPT 2004. Springer, pp. 16-31, 2004.

[3]. Rogaway, P., “Evaluation of some blockcipher modes of operation”. Cryptography Research and Evaluation Committees (CRYPTREC) for the. Government of Japan, 2011.

[4]. Liskov, M., R.L. Rivest, and D. Wagner, “Tweakable block ciphers”. Journal of cryptology, 24(3): pp. 588-613, 2011.

[5]. Dworkin, M.J., “Recommendation for block cipher modes of operation: The XTS-AES mode for confidentiality on storage devices”. Special Publication (NIST SP)-800-38E, 2010.

Thông tin trích dẫn: Tuan Anh Nguyen, “On indistinguishability of LRW and XEX2 constructions”, Journal of Science and Technology on Information security, Information Security Journal, Vol.06, No.02, pp. 36-39, 2017.

Nguyễn Tuấn Anh